Menu

Pizze Tradizionali - Calzoni - Focacce- Pizze Speciali - Pizze Molto Speciali Primi e Secondi d'asporto
Da Lunedì a Venerdì Menù da 7€ - 8€ e10€